Kokemukseni, erityisosaaminen ja ajan hermolla pysyttelevä lisäkouluttautuminen kohdistuvat lapsiin,

- joiden puhe on ikään nähden epäselvää tai vähäistä johtuen viivästyneestä puheen- ja/tai kielenkehityksestä ja joilla on kypsymätön äänteistö tai yksittäisiä äännevirheitä.

- joilla on kehityksellisestä kielihäiriöstä johtuvat vaikeudet ymmärtää kieltä tai/ja joiden kielellinen ilmaisu ja puheilmaisu on poikkeavaa ja eri asteisesti rajoittunutta.

- joilla on vuorovaikutustaidoissa kehittymättömyyttä.

- joilla on kehitysvamman vuoksi tarvetta saada tukea vuorovaikutuksen, puheen ymmärtämisen ja puheilmaisun kehittymiseksi. Tällöin kuva- ja viittomakommunikointi otetaan usein avuksi.


Olen perehtynyt seuraavien kuntoutusmenetelmien käyttöön vuorovaikutuksen, puheen- ja kielenkehityksen kuntoutuksessa:


Hanen Program: It Takes Two To Talk

Picture Exchange Communication Symbols, PECS

Oral Placement Therapy, OPT 1 ja OPT 2

Puheen apraksian (puheliikkeiden tahdonalainen suunnitteluvaikeus) kuntoutus

Viittomamerkkien käyttö kommunikoinnin apuvälineenä

Kuvat kommunikoinnin apuvälineenä